Arizona horseshoe bend in Glen Canyon

Kallman’s Syndrome